Thông báo: Đăng ký hồ sơ Thuyết minh chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021

426

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THUYẾT MINH CHUYÊN ĐỀ NCKH SINH VIÊN NĂM 2021

 

Kính gửi: Sinh viên Khoa Tiếng Nhật

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-ĐHNT, ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt Chuyên đề NCKH sinh viên đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021;

Căn cứ Thông báo của Phòng Quản lý đào tạo về Kế hoạch tuyển chọn chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021,

Khoa Tiếng Nhật thông báo tới toàn thể sinh viên Khoa Tiếng Nhật tham gia tuyển chọn chủ nhiệm chuyên đề về đăng ký hồ sơ Thuyết minh chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021.

Khoa gửi các em các thông tin về:

–       Quyết định và Danh mục chuyên đề tuyển chọn (Kèm thông báo ngày 19.10):

https://drive.google.com/file/d/1rFpd-lMyVu_eXScGxMa7MReZ40NRyEIQ/view

https://docs.google.com/document/d/1SB7qpcOCIBTGhkZV_I05pcM6rsVY-wQLAlTjQ3aRq28/edit

–       Mẫu Thuyết minh Chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021:

https://docs.google.com/document/d/1jaPQSeySF8-d9zBH_fI97fnhAnGsK96rxUiaEnHfmrE/edit

–       Quy trình tuyển chọn Chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021: https://docs.google.com/document/d/1qyzO199ZAMt3QSfuxzaHwClRJ3-lMlbbiUMHr0toSXE/edit

Thời gian nộp đăng ký hồ sơ Thuyết minh chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021: trước 17 giờ 00, ngày 01/11/2021

Địa chỉ email nhận đăng ký hồ sơ Thuyết minh chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021: khoatiengnhat@ftu.edu.vn.

Trân trọng.