Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại

3360

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT, CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Bắt đầu từ năm 2020, trường đại học Ngoại thương mở thêm chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học đối với ngành Ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại, chuyên ngành phụ Kinh doanh quốc tế.

Về nội dung khung chương trình đào tạo chất lượng cao, xem tại đây.

Về nội dung chương trình đào tạo chất lượng cao, xem tại đây.

 

Tham chiếu với Chương trình đào tạo cử nhân Tiếng Nhật thương mại tiêu chuẩn