Đội ngũ giáo viên

418

Cập nhật ngày 3/6/2020

Danh sách giảng viên, cán bộ cơ hữu của Khoa

STT Tên giảng viên, cán bộ Chức danh, bộ môn trực thuộc Email
1 TS. Trần Thị Thu Thuỷ Trưởng khoa

Giảng viên chính bộ môn Ngôn ngữ thương mại

tranthuyjp@ftu.edu.vn
2 ThS. Bùi Thị Loan Phó trưởng khoa

Giảng viên chính, phụ trách bộ môn Thực hành tiếng

buithiloanjp@ftu.edu.vn
3 ThS. Vũ Thị Thanh Trang Giảng viên chính, phụ trách bộ môn Lý thuyết tiếng vuthanhtrangjp@ftu.edu.vn
4 TS. Nguyễn Thị Thanh An Giảng viên chính bộ môn Ngôn ngữ thương mại thanhanjp@ftu.edu.vn
5 TS. Nguyễn Thị Bích Huệ Giảng viên, trưởng bộ môn Ngôn ngữ thương mại bichhuejp@ftu.edu.vn
6 TS. Phạm Quang Hưng Giảng viên bộ môn Thực hành tiếng phamquanghungjp@ftu.edu.vn
7 TS. Hoàng Lê Thu Hương Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại huonghltjp@ftu.edu.vn
8 TS. Đinh Thị Ngọc Quỳnh Giảng viên bộ môn Thực hành tiếng quynhdtnjp@ftu.edu.vn
9 ThS. Phạm Thị Phương Thảo Giảng viên bộ môn Thực hành tiếng thaopham@ftu.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Thanh Thùy Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại thanhthuyjp@ftu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thái Hòa Giảng viên bộ môn Lý thuyết tiếng nguyenthaihoa@ftu.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thị Xuân Tâm Thư ký khoa nguyenxuantam@ftu.edu.vn

 

Giới thiệu về Khoa và đội ngũ giáo viên