Đội ngũ giáo viên

2134

Cập nhật ngày 26/11/2021

Danh sách giảng viên, cán bộ cơ hữu của Khoa

Giới thiệu về Khoa và đội ngũ giáo viên 

STT Tên giảng viên, cán bộ Chức danh, bộ môn trực thuộc Email
1 TS. Trần Thị Thu Thuỷ Trưởng khoa
Giảng viên chính bộ môn Ngôn ngữ thương mại
tranthuyjp@ftu.edu.vn
2 ThS. Bùi Thị Loan Phó trưởng khoa
Giảng viên chính bộ môn Thực hành tiếng
buithiloanjp@ftu.edu.vn
3 ThS. Vũ Thị Thanh Trang Giảng viên chính bộ môn Lý thuyết tiếng vuthanhtrangjp@ftu.edu.vn
4 TS. Nguyễn Thị Thanh An Giảng viên chính bộ môn Ngôn ngữ thương mại thanhanjp@ftu.edu.vn
5 TS. Nguyễn Thị Bích Huệ Giảng viên, trưởng bộ môn Ngôn ngữ thương mại bichhuejp@ftu.edu.vn
6 TS. Phạm Quang Hưng Giảng viên, trưởng bộ môn Lý thuyết tiếng phamquanghungjp@ftu.edu.vn
7 TS. Đinh Thị Ngọc Quỳnh Giảng viên, trưởng bộ môn Thực hành tiếng quynhdtnjp@ftu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thái Hòa Giảng viên bộ môn Lý thuyết tiếng nguyenthaihoa@ftu.edu.vn
9 TS. Phạm Thị Phương Thảo Giảng viên bộ môn Thực hành tiếng thaopham@ftu.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Thị Mai Phương Giảng viên bộ môn Thực hành tiếng maiphuong@ftu.edu.vn
11 TS. Hoàng Lê Thu Hương Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại huonghltjp@ftu.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thanh Thùy Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại thanhthuyjp@ftu.edu.vn
13 TS. Hoàng Mai Hương Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại hoangmaihuong@ftu.edu.vn
14 ThS. Nguyễn Thị Xuân Tâm Thư ký khoa nguyenxuantam@ftu.edu.vn