Chương trình Cử nhân Tiếng Nhật thương mại – Ngành ngôn ngữ Nhật

1234

Chương trình Cử nhân Tiếng Nhật thương mại – Ngành ngôn ngữ Nhật

  • Dành cho sinh viên từ K57 trở về trước:

Bản mô tả chương trình và chuẩn đầu ra

Đề cương chi tiết các học phần

  • Dành cho sinh viên từ K58 trở đi:

Chương trình đào tạo Tiếng Nhật thương mại 2019

Đề cương chi tiết các học phần 2019