Thông báo về kế hoạch mở lớp đối với các học phần tự chọn năm học 2021-2022

889

Thông báo về kế hoạch mở lớp đối với các học phần tự chọn trong Chương trình đào tạo Tiếng Nhật thương mại (chương trình tiêu chuẩn) trong năm học 2021-2022

Trong năm học 2021-2022, Khoa Tiếng Nhật dự kiến mở các lớp học phần tự chọn như sau:

Học kỳ 1:
– Nghe hiểu II (TNH 304) : 1 lớp
– Đọc hiểu II (TNH 306): 1 lớp
– Từ vựng tiếng Nhật nâng cao (TNH226): 1 lớp

Học kỳ 2:
– Đọc hiểu II (TNH 306): 1 lớp
– Từ vựng tiếng Nhật nâng cao (TNH 226): 2 lớp
– Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản (TNH 316): 1 lớp
– Ngôn ngữ kinh tế thương mại 7: Tài chính ngân hàng (TNH 411): 1 lớp

Chương trình đào tạo TNTM tiêu chuẩn xem tại đây