Bài phát biểu của ông Otake Kinichiro về chương trình kế toán bằng tiếng Nhật

Bài phát biểu của ông Otake Kinichiro về chương trình kế toán bằng tiếng Nhật

(trích phần trả lời phỏng vấn của ông Otake Kenichiro - Chủ tịch Hiệp hội Phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam trên báo Nikkei về bối cảnh ra đời của Hiệp hội và hoạt động đào tạo nghiệp vụ Kế toán bằng tiếng Nhật tại Việt Nam, trong đó c