Quy định cộng điểm vào điểm thi hết học phần

Quy định cộng điểm vào điểm thi hết học phần: Xem

Mẫu đăng ký cộng điểm: Download